บริการอิเล็กทรอนิกส์ กรมสวัสดิการและคุ้มรองแรงงาน

บริการประชาชน

 1. ยื่นคำร้องเกี่ยวกับสิทธิ์ได้รับเงิน
 2. ยื่นคำร้องทั่วไป
 3. ลงทะเบียนกิจกรรมฝึกอบรม/สัมนา
 4. ยื่นจดทะเบียน/ต่ออายุที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์

บริการสถานประกอบกิจการ

การพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต
 1. ยื่นแบบคำขอใช้ตราสัญลักษณ์แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP)
 2. ยื่นแบบคำขอออกใบอนุญาตให้ใช้สถานพยาบาลแทนการจัดให้มีแพทย์เพื่อตรวจรักษาพยาบาลในสถานที่ทำงาน
 3. ยื่นแบบคำขออนุญาตให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กทำงานในระหว่าง เวลา 22.00 - 06.00 น.
 4. ยื่นแบบคำขอพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
 5. ยื่นแบบคำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
 6. ยื่นแบบคำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
 7. ยื่นแบบคำขอใบอนุญาต/ต่ออายุเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงและหนีไฟ

ยื่นแบบรายงานด้านคุ้มครองแรงงาน
 1. ยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงานของสถานประกอบกิจการ ประจำปี พ.ศ. 25.. (คร.11)
 2. แจ้งการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปี (คร.2)
 3. แจ้งการสิ้นสุดการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปี (คร.4)

ยื่นแบบรายงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
 1. แจ้งจำนวนและปริมาณความแรงรังสีของต้นกำเนิดรังสี
 2. แจ้งการเปลี่ยนแปลงของจำนวนหรือปริมาณความแรงรังสีของต้นกำเนิดรังสี
 3. แจ้งชื่อและคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบดำเนินการทางเทคนิคในเรื่องรังสี
 4. แจ้งชื่อและคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบดำเนินการทางด้านเทคนิคในเรื่องรังสีแทนผู้รับผิดชอบเดิมซึ่งพ้นหน้าที่
 5. รายงานการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบดำเนินการทางด้านเทคนิคในเรื่องรังสี
 6. รายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
 7. รายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง
 8. แจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเพื่อขึ้นทะเบียนต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 9. แจ้งผลการตรวจสุขภาพที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วย การให้การรักษาพยาบาลและป้องกันแก้ไข
 10. แจ้งสถานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้ลูกจ้างทำงานประดาน้ำ
 11. รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
 12. รายงานผลการตรวจสุขภาพลูกจ้างที่ทำงานในสภาวะการทำงานที่ลูกจ้างอาจได้รับอันตรายจากความร้อน
 13. รายงานผลการตรวจสุขภาพลูกจ้างที่ทำงานในสภาวะการทำงานที่ลูกจ้างอาจได้รับอันตรายจากแสงสว่าง
 14. รายงานผลการตรวจสุขภาพลูกจ้างที่ทำงานในสภาวะการทำงานที่ลูกจ้างอาจได้รับอันตรายจากเสียง
 15. แจ้งการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงหรือการประสบอันตรายจากการทำงาน ตามมาตรา 34 (1) และ (2)
 16. ส่งสำเนาหนังสือแจ้งการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยต่อสำนักงานประกันสังคม
 17. แจ้งข้อมูลฝึกอบรมของหน่วยฝึกอบรม
 18. แจ้งผลการฝึกอบรมของหน่วยฝึกอบรม
 19. แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลฝึกอบรมของหน่วยฝึกอบรม
 20. แจ้งยกเลิกฝึกอบรมของหน่วยฝึกอบรม
 21. แจ้งบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย (สอ.1)
 22. รายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทํางานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย (สอ.3)
 23. รายงานผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line