วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนปฏิบัติราชการ


 

 

วิสัยทัศน์

 

“แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความคุ้มครองตามมาตรฐานสากล”  

 

พันธกิจ

 1. ยกระดับคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในการทำงาน ป้องกันและแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และรับมือกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
 2. สร้างเสริมภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการทำงานที่มีคุณค่า
 3. พัฒนาการบริหารจัดการและองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการแรงงาน
 4. พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

 

ค่านิยมองค์กร

 1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
 2. กล้ายืนหยัดตามหลักกฎหมาย
 3. มีความเชี่ยวชาญ ปฏิบัติงานเชิงรุก
 4. เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ

 

วัฒนธรรมองค์กร – DLPW

D : Determined  มีความมุ่งมั่นต่อการทำงาน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์

L : Legitimacy    ใช้หลักกฎหมาย เพื่อสร้างความเป็นธรรม

P : Professional & Pro-Active  มีความเชี่ยวชาญ ปฏิบัติงานเชิงรุก ทันต่อสถานการณ์

W : Willingness   มีจิตบริการ อย่างเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ

 

แผนปฏิบัติราชการ 4 เรื่อง ได้แก่

 1. แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 1 การคุ้มครองแรงงานตามมาตรฐานสากล ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม ด้วยการมีส่วนร่วม
 2. แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านแรงงานที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
 3. แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 3 การพัฒนาศักยภาพแรงงานและเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ การให้บริการ และการพัฒนาองค์กร ด้วยเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line