กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รักษาราชการแทนอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการ/กิจกรรมและโครงการใหม่ตามนโยบายอธิบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


      วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการ/กิจกรรมและโครงการใหม่ตามนโยบายอธิบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อพิจารณา ข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม และโครงการใหม่ตามนโยบายอธิบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนัก/กอง โดยมี นายสมพจน์ กวางแก้ว นางสาวกาญจนา พูลแก้ว ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดี กสร. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น 8    


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน